Çeviri İçin Tanıtım

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumunun 58. Maddesi gereğince oluşturulmuş Rektörlüğe bağlı İdari Birimler arasındadır. Rektörlük Makamına ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak görev yapmaktadır. 

 

Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin amacı, Üniversitemizin görevleri ile ilgili olarak ortaya çıkan fiyatlandırılabilir nitelikteki mal veya hizmetlerin üretim veya satışını en iyi şekilde yönetebilmektir. Düzce Üniversitesinin yetkin olduğu konularda öğretim üyeleri tarafından Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Merkezler aracılığıyla yürütebilecekleri faaliyetler:

  • Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak,
  • Model deneyleri, bilgi işlem hizmetleri, turizm işletmeciliği, organizasyon, danışmanlık, iş değerlendirilmesi, test, analiz, ölçme, deney, tamir, stolanj, imalat fizibilite çalışması ve benzeri hizmetler yapmak,
  • Her türlü baskı ve yayım hizmetlerini yerine getirmek,
  • Seminer, konferans, panel düzenlemek, kurs açmak ve benzeri hizmetler vermek,
  • Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere iş ve hizmetler ile canlı materyal, tarımsal ürün, diğer malları üretmek ve elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak, satmak ve satış yeri açmak,
  • Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her türlü tetkik, tedavi, tahlil, ameliyat, imalat, ürün, bakım ve benzeri hizmetlerde bulunmak,
  • Açılmış bulunan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız, sabit ve geçici kuruluşlar ile konaklama tesislerini işletmek,

şeklinde özetlenebilir.

Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında araştırma, eğitim-öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamaları ön planda tutar.